Nitrittforgiftning (NO2) og kloridinnholdet [Cl-] i akvarievann

Av veterinær Evert Jor

 

Gjellefysiologi hos ferskvannsfisk

Beinfisk må bruke gjellene til å regulere saltbalansen i fiskekroppen (såkalt osmoregulering), og kloridcellene står for utskillelse av ioner i saltvann og opptak av ioner i ferskvann. Kloridcellene er vanligvis større enn gjelleepitelcellene. De har mange mitokondrier, som står for energiproduksjon, noe som gjenspeiler den høye aktiviteten i disse cellene.

I ferskvann har gjellene viktige oppgaver som opptak av ioner fra vannet, syre-base metabolisme og ammonium/ammoniakkutskillelse i tillegg til respiratorisk gassutveksling av oksygen og karbondioksid. Kloridcellene i gjellene er vesentlige i den sammenhengen.

Opptak av natrium (Na+) og klorid (Cl-) fra ferskvann over gjellene krever aktiv transport (altså energikrevende) av begge disse ionene mot en konsentrasjonsgradient. I dag mener man at transporten av klorid og natrium inn gjennom gjellene skjer ved hjelp av ionepumper (anti-ports) i bytte med bikarbonat og hydrogenioner (H+). Klorid (Cl-) transporteres altså inn gjennom gjellene i bytte med hydrogenkarbonat (HCO3-).

 

Nitrittforgiftning og klorid?

De fleste akvarister vet at nitritt er giftig for fisk, og at dette er noe man spesielt må være oppmerksom på i nyoppsatte kar, samt i gullfiskboller. 

Virkningsmekanismen er kjent: Nitritt oksiderer det toverdige jernet i hemoglobinet i fiskens røde blodceller til treverdig jern, og såkalt methemoglobin dannes. Methemoglobin kan ikke transportere oksygen som vanlig hemoglobin, og fisken kveles langsomt når innholdet av nitritt blir for høyt. Man har sterke holdepunkter for at nitritt (NO2) i hovedsak transporteres inn i fiskekroppen ved hjelp av den samme ionepumpen som transporterer klorid (Cl-) inn i fiskekroppen.

Ionepumpene på kloridcellene kan imidlertid ikke skille mellom klorid og nitritt - og derved pumpes nitritt aktivt inn i fisken hvor det skader hemoglobinet i de røde blodcellene.

 

 

Hvorfor forebygger NORAQ Akvariesalt giftvirkningen til nitritt?

Nitrittionene (NO2) konkurrerer med kloridionene (Cl-) om å bli tatt opp over fiskens gjeller. Dette er bakgrunnen for at man kan forebygge nitrittforgiftning hos ferskvannsfisk ved å tilsette NORAQ Akvariesalt eller tilsvarende til vannet. Man oppnår da en competitiv hemming av nitrittopptaket.

Man tilsetter altså akvariesalt for å få et overskudd av klorid i forhold til nitritt. Man bør tilstrebe en kloridkonsentrasjon på ca. 10 ganger konsentrasjonen av nitritt - noe man oppnår ved å følge bruksanvisningen på pakken.

I motsetning til starterkulturer o.l. virker akvariesaltet fra det øyeblikket det blir tilsatt vannet, men det er selvfølgelig bedre å tilsette saltet på forhånd enn å vente til fisken holder på å stryke med av nitrittforgiftning. Methemoglobin som er dannet vil antagelig i liten grad regenereres ved salttilsettingen, men nysyntetisert hemoglobin vil skånes.

I saltvann er kloridinnholdet høyt, og faren for nitrittforgiftning er derfor minimal - ammoniakkforgiftning er vanligere i saltvannsakvarier p.g.a den høye pH verdien.

 

Førstehjelp ved nitrittforgiftning i ferskvann er således:

* vannbytte for å redusere den akutte forgiftningsfaren

* tilføre kloridioner f.eks. med NORAQ Akvariesalt 

* om mulig tilføre ekstra luft

* senking av vanntemperatur (om mulig noen grader) for at den absolutte oksygenmetningen skal økes, samt at fiskens oksygenbehov nedsettes

* kutte ut fóringen noen dager for å forhindre ytterligere tilførsel av organisk materiale

* på lengre sikt vil tilførsel av en start-kultur av bakterier kunne hjelpe

 

 

I gullfiskboller og i mindre kar med ikke-optimal filtrering anbefales rutinemessig bruk av akvariesalt for å hindre nitrittforgiftning. Dette gjøres lettest ved at man tilsetter saltet samtidig som vannforbedringsmiddel ved vannbytte.

 

 

 

 

Vannbehandlingsplansje
NORAQ har utarbeidet en vannbehandlingsplansje som skal lette bruken av produktene...
NORAQ Akvariesalt inneholder ikke lenger titandioksid (E171) - faset ut før november 2021
...
Leave a comment
Note: HTML is not translated!