Om pH-verdibegrepet*

Om pH-verdibegrepet*

Du kan bruke NORAQ pH/KH+ for å øke pH på en naturlig måte inntil ca. 8,3 i ferskvannsakvarier,

Kjemi

pH verdien på vannet er et av de viktigste begrepene du må kjenne til, og den beskriver surhetsgraden eller innholdet av hydroniumioner/oksoniumioner (H3O+). pH måles på en logarimisk skala (log10).

Skalaen går fra det sureste pH 0 til  det mest alkaliske pH 14, der 7 er nøytralt. I rent vann ved pH 7 er innholdet av oksoinumioner og hydroksidioner (OH-) lik, se under.

pH-skalaen er logaritmisk, og er definert som

pH = –log[H3O+]

Rent vann ved 25°C har en pH på 7,00. Dette betyr at konsentrasjonen av hydroniumioner (oksoniumioner) i vannet må være 10-7mol/dm³. Tilstedeværelsen av hydroniumioner i rent vann, kan bare komme fra autoprotolyse.

H2O + H2O ⇌ H3O+(aq) + OH-(aq)

I denne reaksjonen opptrer ett vannmolekyl som syre, og det andre opptrer som base.


Fysiologi

De fleste flercellede akvarieorganismer, som fisk og planter, har en fysiologisk pH på rundt 7,4. De fleste ferskvannsfiskearter kan tolerere og leve godt ved en pH-verdi mellom 6 og 8. I oppdrettssammenheng og i vekstfaser kan dette intervallet være snevrere - f.eks. at pH optimum ligger mellom 6,5 og 6,2 for enkelte søramerikaske tatraer fra amazonasbekkenet.

*Vi anbefaler at alle endringer av vannverdier gjøres gradvis over tid, slik at fiskene kan tilpasse seg.

Det sikrer en bedre dyrehelse.

 

 

Tabell over "gjennomsnittsverdier" av KH, pH, GH for fisk fra ulike leveområder

Familie/gruppebetegnelse:

 

KH °dH

 

pH

 

GH °dH

 

Amerikanske tetraer og Sydamerikanske ciklider

 

Karpelignende fisk (barber, gullfisk etc.)

 

Labyrintfisker (guramier, kampfisk, makropoder etc.)

 

Levendefødende tannkarper (platy,

sverddragere, molly etc.)

 

Tanganyika- og Malawiciklider

2-5

 

2-6

 

2-6

 

 

 

5-10

 

 

8-20

5,5-7,5

 

6,0-7,5

 

6,0-7,5

 

 

 

6,5-8,5

 

 

7,7-8,8

< 4

 

4-10

 

4-10

 

 

 

5-35

 

 

10-20

 

There are no posts to list in this category.